top of page
Student looking at a Science Fair Project.

Deklarasyon Misyon

Nan PS 208K tout elèv yo ka rive metrize ak konpetans nan tout domèn kontni.  Elèv yo reyalize sa lè yo gen plizyè opòtinite pou patisipe nan diskisyon, sezi, eksplore, kesyone, endepandan, ak panse kritik.

Fanmi lekòl nou an sipòte elèv nou yo lè yo bay ansèyman vize ki baze sou travay rechèch ki baze sou done kote pwofesè yo patisipe nan evalyasyon souvan pwogrè elèv yo.  Nou bay aksè a eksperyans aprantisaj ki mennen nan preparasyon pou kolèj ak karyè.

Nou kreye yon anviwonman ki an sekirite ak enklizif ki ankouraje elèv yo pran risk.  Nou enstille valè responsabilite, kolaborasyon, ak konfyans pou enspire ak pouse elèv nou yo vin sitwayen eksepsyonèl.

Nou kanpe ansanm kòm paran, anplwaye school , ak kominote a pou fè elèv nou yo konnen ke yo pran swen yo epi yo enpòtan!

bottom of page