top of page

We are smart!
        We are kind!
              We are the
                       GREAT PS208!

Kesyon yo poze souvan

Ki lè lekòl yo ak pwosedi arive?

Jounen lekòl la kòmanse epi fini nan:

8:00AM - 2:20PM

 • Arive - Antre arive se:  Sòti 2 - Kwen Avenue D ak East 48th Street.

 • Ranvwa - Klas 3K rive klas 2 lage nan East 48th Street. 

 • Ranvwa - Klas 3yèm, 4yèm, ak 5yèm ane ranvwaye nan East 49th Street

 • Pòt yo louvri a 7:30 am pou manje maten.

 • TANPRI AL TAN.

Ki lè enskripsyon lekòl la?

Orè enskripsyon lekòl yo se:
Lendi a Jedi:
8:30 am pou 11:30 am

Ki koulè inifòm lekòl yo?

Ti fi

Chemiz: jòn

Lyen: Bourgogne

Abiye / Jip / Pantalon: Bourgogne

Chosèt: Bourgogne

Cardigans: Bourgogne

Ti gason

Chemiz: jòn

Pantalon: gri

Lyen: Bourgogne

Cardigans: Bourgogne

PS208 school logo of a beaver's face.

Ki kote mwen ka achte inifòm lekòl la ak atik inifòm jimnastik (ki gen logo lekòl la)?

Ki jan PS208K kenbe fanmi yo enfòme? 

 • PS208k itilize: bilten nouvèl, robocalls, tèks, imèl, google salklas, the website, instagram, Facebook ak plis ankò. Tanpri ranpli Fèy Enfòmasyon sou Kontak la , pou w ka byen enfòme w.

 • Koòdonatè Paran an - Madam Miller- itilize pwogram tèks REMIND pou kenbe fanmi nou okipe informed. 


 • Pou resevwa mizajou tèks nou yo chak semèn, sèvi ak prompts below pou rantre nan selon nivo klas yo:

Pre-Kindergarten, Kindergarten ak Klas 1​

         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_    Text @ps208 pou nimewo 81010

Klas 2 & Grades 3

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_   Text @ps208el pou nimewo 81010

Grades 4 & Grades 5

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_   _cc781905-5cde-136bad5cf58d_ _cc781905-5cde-31905-5cde-3581902-3581940_bb3b5819401_35819401

 • Anplis de sa, evènman yo tou mete aksan sou Facebook, sou sit entènèt nou an, atravè bilten mansyèl nivo klas nou yo, ak reyinyon atelye paran yo, nan reyinyon PTA yo.

Ki sa ki Fòmilè pou demann sou revni fanmi an?

Sipòte Finansman Lekòl la

Ou pa bezwen aplike pou pitit ou a resevwa manje. Sepandan, nou mande fanmi yo pou yo ranpli  Family Income Inquiry Form(Open external link) , ki ede lekòl yo resevwa lajan pou pwogram yo. Nou kapab voye tou yon kopi fòm sa a lakay ak pitit ou, oswa ou ka jwenn li nan biwo prensipal lekòl la.

Èske gen yon meni manje maten oswa manje midi ki disponib?

 • Biwo School Food gen meni pou manje maten ak manje midi disponib sou Entènèt.

 • Genyen tou yon app manje lekòl ki disponib pou telechaje sou telefòn ou yo.

 • Tanpri tcheke lyen ki anba a.

www.schoolfoodnyc.org/schoolfood/MenusDailyDisplay.aspx

Si pitit mwen an bezwen yon Metrocard oswa yon sèvis otobis lekòl, ki moun pou m kontakte?

Ou ka reponn anpil pwoblèm transpò lè w ale nan sitwèb la Office of Pupil Transportation at:_cc781905-cf58d_parents/www . /information.htm


Pou pwoblèm transpòtasyon nan PS208K tanpri rele biwo prensipal la nan: 718-629-1670 and ask

Koòdonatè paran an 

Madam Miller ( chudlin@schools.nyc.gov )

oswa

Konseye oryantasyon an

Madam Hobson ( Lhobson@schools.nyc.gov )

bottom of page